Tiết kiệm ĐÚng cách

Tiết kiệm không đồng nghĩa với việc sống kham khổ. 
Số tiết kiệm là biết cách bỏ qua những chi tiêu không cần thiết để đạt được mục tiêu tài chính to lớn hơn

5 bước giúp bạn bắt đầu tiết kiệm

*và giữ được thói quen này 

HIỂU VỀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CHI TIÊU?

“Dù biết là là cuối tháng sẽ hết tiền, nhưng mình vẫn muốn đi shopping khi cảm thấy áp lực” 
“Mua rồi mới biết, là mình không cần nó tới mức ấy”

Có nhiều người có những hành vi tài chính dựa vào cảm xúc. Hãy bắt đầu thay đổi và nhận diện được cảm xúc tài chính của mình để đưa ra những quyết định tài chính phù hợp hơn

*Rất nhiều lúc, vấn đề không phải nằm ở tiền, nó nằm ở chính bạn

Khai vấn: Khai mở cảm xúc tài chính

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.