Cập nhật ngày 11 tháng 5 năm 2022 

Chính Sách Bảo Mật Thông tin của Ứng Dụng Anvest và Website https://anvest.vn (“Chính Sách Bảo Mật Thông Tin”) này áp dụng cho bất kỳ tổ chức, người, cá nhân nào truy cập và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn (“Người Dùng”). Người Dùng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả các nội dung của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này nhằm nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người Dùng theo quy định của Công ty TNHH Đầu tư Anvest (“Anvest” hoặc “Công Ty”). Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này liên quan đến việc thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân (như được định nghĩa dưới đây) bởi Anvest và/hoặc các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, người liên kết nào với Anvest, người quản lý, đối tác, người lao động, nhân viên hoặc đơn vị tư vấn của Anvest (sau đây được gọi chung là “Người Liên Quan”). 

Mọi thắc mắc của Người Dùng liên quan đến Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này sẽ được Anvest tiếp nhận theo địa chỉ email: cskh@anvest.vn hoặc hình thức tiếp nhận thông tin khác được Công Ty thông báo tại từng thời điểm. 

Điều 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 

 1. Trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, các từ ngữ và diễn đạt được viết hoa dưới đây có ý nghĩa như sau, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi: 
 • Bên” và “Các Bên”: có nghĩa là cách gọi riêng cho Công Ty hoặc Người Dùng và cách gọi chung cho Công TyNgười Dùng theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này. 
 • Chính Sách Bảo Mật Thông Tin”: có nghĩa là Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này của Công Ty được công bố trên Website https://anvest.vn tại từng thời điểm. 
 • Dữ Liệu Cá Nhân”: có nghĩa là tất cả hoặc bất kỳ các thông tin, dữ liệu về Người Dùng để nhận dạng Người Dùng hoặc dựa vào đó mà Người Dùng được xác định mà Công Ty nắm giữ hoặc thu thập được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Người Dùng cung cấp cho Công Ty, hoặc thông tin thu thập được thông qua việc Người Dùng truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, Tính Năng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, hoặc từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu của Khách hàng phù hợp theo quy định của pháp luật. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của Người Dùng, thông tin về chứng minh nhân dân, thông tin về căn cước công dân, thông tin về hộ chiếu, thông tin về gia đình, dữ liệu sinh trắc học, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin bảo hiểm, thu nhập,… 
 • Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh” hoặc “Hợp Đồng: có nghĩa là Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh được ký kết giữa giữa Công TyNgười Dùng để thực hiện việc Hợp Tác Kinh Doanh theo thỏa thuận giữa Công Ty Người Dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
 • Hợp Tác Kinh Doanh”: có nghĩa là việc hợp tác kinh doanh giữa Công Ty Người Dùng được quy định tại Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh. 
 • Người Dùng: có nghĩa người truy cập và/hoặc sử dụng và/hoặc đăng ký, dù bất kỳ khía cạnh nào, của Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn
 • Người Liên Quan”: có nghĩa là các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, người liên kết nào với Anvest, người quản lý, đối tác, người lao động, nhân viên hoặc đơn vị tư vấn của Anvest như được quy định tại phần đầu của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này. 
 • Tính Năng” hoặc “Tính Năng Anvest: có nghĩa là các sản phẩm, dịch vụ, chức năng, tính năng, tiện ích được cung cấp đến Người Dùng thông qua Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và các sản phẩm, tính năng khác được cung cấp tới Người Dùng bởi Công Ty hoặc bởi đối tác hoặc bên thứ ba tại từng thời điểm. 
 • Sản Phẩm Tài Chính”: có nghĩa là từng hoặc các sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm quỹ mở, quỹ đóng, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, ETF (Exchange Traded Fund), các sản phẩm bảo hiểm và các sản phẩm tài chính khác theo chiến lược của Công Ty tùy từng thời điểm. Việc chọn lựa danh sách các Sản Phẩm Tài Chính sẽ do Công Ty toàn quyền quyết định tùy từng thời điểm và danh sách Sản Phẩm Tài Chính sẽ được Công Ty đăng tải và cập nhật trên Website https://anvest.vn của Công Ty
 • Tài Khoản Người Dùng”: có nghĩa là tài khoản của Người Dùng được đăng ký trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn tương ứng với một Mã Định Danh Người Dùng. Người Dùng chỉ được phép đăng ký và sử dụng 01 (một) Tài Khoản Người Dùng. 
 • Ứng Dụng Anvest” hoặc “Phần Mềm Anvest” hoặc “Website https://anvest.vn: có nghĩa là công nghệ, phần mềm Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn của Công Ty được phát triển trên cơ sở Hạ Tầng Công Nghệ, và được Công Ty cung cấp cho Người Dùng để Người Dùng sử dụng các Tính Năng nhằm mục đích và thực hiện các điều khoản của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh được ký kết giữa Công Ty Người Dùng này. 
 • Điều Khoản Sử Dụng” hoặc “Hướng Dẫn Sử Dụng”: có nghĩa là các quy định, hướng dẫn, thông tin cần thiết khác của Công Ty đối với Khách Hàng (như được định nghĩa dưới đây) khi truy cập, đăng ký và/hoặc sử dụng Website https://anvest.vn và/hoặc Ứng Dụng Anvest, được đăng tải trên Website https://anvest.vn và/hoặc Ứng Dụng Anvest của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các quy định, hướng dẫn, hỗ trợ, thông tin, thông báo, khuyến cáo và các thông tin cần thiết khác liên quan đến việc sử dụng tính năng trên Website https://anvest.vn và/hoặc Ứng Dụng Anvest, được Công Ty toàn quyền cung cấp, chỉnh sửa, điều chỉnh, bổ sung và/hoặc thay thế tại từng thời điểm. 
 1. Trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, trừ khi ngữ cảnh đưa ra ý nghĩa khác : 
 • các từ ngữ, diễn đạt ở dạng số ít bao gồm cả số nhiều, và các từ ngữ, diễn đạt ở dạng số nhiều bao gồm cả số ít; 
 • các từ ngữ và diễn đạt chỉ có nghĩa là một giới sẽ bao gồm tất cả các giới còn lại; 
 • các đề mục và mục lục chỉ để thuận tiện cho việc dẫn chiếu và không làm ảnh hưởng đến việc giải thích hoặc diễn giải bất kỳ điều khoản hoặc từ ngữ nào trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, và cũng không tạo ra bất kỳ ý nghĩa ngầm định hoặc hàm ý nào cho bất kỳ điều khoản hoặc từ ngữ nào nêu trên; 
 • các thuật ngữ “dưới đây”, “ở đây”, “theo đây”, “tại đây” và các từ tương tự đề cập đến toàn bộ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này và không phải bất kỳ điều khoản, phụ lục cụ thể nào hoặc bất kỳ tiểu mục nào khác của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này; 
 • các dẫn chiếu đến các “Điều” hoặc “Phụ Lục” là dẫn chiếu đến các Điều và Phụ Lục của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này 
 • các dẫn chiếu đến “người” được hiểu là bao gồm: bất kỳ công ty, doanh nghiệp, hoặc chủ thể nào khác; bất kỳ cá nhân, hãng, chính quyền hoặc cơ quan chính quyền nào; bất kỳ nhà nước hoặc cơ quan nào của nhà nước; hoặc bất kỳ liên doanh, tổ hợp hoặc hợp danh nào (cho dù có hay không có tư cách pháp nhân riêng biệt); 
 • các dẫn chiếu đến đến bất kỳ quy định pháp luật nào bao gồm từng quy định kế thừa và tất cả các văn bản pháp luật hiện hành áp dụng đối với quy định đó (và cụm từ “hợp pháp”, “hợp lệ” và diễn đạt tương tự cũng được hiểu theo như trên); 
 • các dẫn chiếu đến “Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này” hoặc bất kỳ thỏa thuận hoặc văn bản nào được hiểu là dẫn chiếu đến thỏa thuận hoặc văn bản đó theo như đã được điều chỉnh, sửa đổi, hoặc bổ sung và có hiệu lực tại từng thời điểm, và bao gồm cả việc dẫn chiếu đến bất kỳ văn bản điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung nào của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, hoặc được ký kết, xác lập hoặc đưa ra dựa theo hoặc phù hợp với các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này; 
 • các dẫn chiếu đến thời gian trong ngày là theo múi giờ của Việt Nam (GMT +7); 
 • tất cả các bảo đảm, tuyên bố, bồi hoàn, giao kết, thỏa thuận và nghĩa vụ mà đã được đưa ra hoặc giao kết bởi nhiều người là đã được đưa ra hoặc giao kết một cách liên đới và riêng rẽ. 

Điều 2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

 1. Cơ sở thu thập, xử lý, sử dụng, kết hợp, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân 
 • Bằng việc nào truy cập và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Người Dùng xác nhận, chấp thuận và đồng ý các quy định tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, và theo đây Người Dùng đồng thuận, cho phép Anvest và/hoặc Người Liên Quan thu thập, xử lý, sử dụng, kết hợp, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này. Nếu Người Dùng không đồng ý cho phép Anvest và/hoặc Người Liên Quan thu thập, xử lý, sử dụng, kết hợp, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của mình như quy định trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, Người Dùng vui lòng không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc không truy cập và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn
 • Khi Người Dùng từ chối cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin được yêu cầu hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, Anvest có thể sẽ không cung cấp cho Người Dùng các sản phẩm, dịch vụ, Tính Năng đầy đủ và chất lượng theo tuyên bố. Đồng thời, Người Dùng đồng ý không cung cấp cho Anvest/Người Liên Quan bất cứ thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân nào không chính xác hoặc có thể gây hiểu nhầm và Người Dùng đồng ý sẽ thông báo ngay lập tức cho Anvest/Người Liên Quan về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân nào đã được cung cấp trước đó. 
 • Người Dùng cần biết rằng Internet không phải là một phương thức giao tiếp an toàn, và mọi rủi ro liên quan đến việc gửi và nhận thông tin thông qua Internet bao gồm rủi ro bị truy cập và can thiệp trái phép bởi các bên thứ ba. Thông tin truyền tải qua Internet có thể phải được truyền qua nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ (thậm chí khi người gửi và người nhận cư ngụ trong cùng một quốc gia, vùng lãnh thổ), trong đó có những quốc gia, vùng lãnh thổ nơi pháp luật về bảo mật và bảo vệ dữ liệu không hoàn thiện. Anvest/Người Liên Quan không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bảo mật, an ninh hoặc tính toàn vẹn của Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng khi các dữ liệu này được truyền tải thông qua Internet. 
 1. Cam kết của Anvest 

Anvest cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình thu thập, xử lý, sử dụng, kết hợp, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân

 • Việc thu thập, xử lý, sử dụng, kết hợp, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết cho mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này; 
 • Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập, xử lý, sử dụng, kết hợp, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành. 
 • Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập, xử lý, sử dụng, kết hợp, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành. 
 • Dữ Liệu Cá Nhân được lưu trữ một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành. 
 • Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành nhằm đảm bảo tính an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp Dữ Liệu Cá Nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn. 

Ngoài các quy định nêu trên, Anvest cam kết tuân thủ các nguyên tắc khác được pháp luật quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân

Điều 3. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Anvest thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng theo nhiều nguồn, phương thức, cách thức và phương pháp khác nhau như được liệt kê dưới đây. Anvest có thể thu thập, xử lý, sử dụng, kết hợp, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao các Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân do Anvest đang lưu trữ và/hoặc sở hữu. 

 1. Dữ Liệu Cá Nhân do Người Dùng cung cấp cho Anvest 

Anvest thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng khi Người Dùng cung cấp cho Anvest bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau: 

 • Đăng ký Tài Khoản Người Dùng hoặc hồ sơ/yêu cầu kê khai Người Dùng (như họ tên; số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác; thông tin liên lạc như: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa thường trú, địa chỉ tạm tú, hoặc địa chỉ cư trú khác, địa chỉ thư điện tử cá nhân; sở thích; việc làm; thông tin về tài khoản ngân hàng, thẻ như: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực, ngân hàng phát hành; thông tin khác liên quan đến các yêu cầu đặc biệt từ Người Dùng) 
 • Thông tin trao đổi, phản hồi, trả lời giữa AnvestNgười Dùng khi Người Dùng liên hệ, tương tác với Anvest qua các kênh: điện thoại, email, văn bản, mạng xã hội … hoặc ngược lại (Anvest liên hệ, tương tác với Người Dùng). 
 • Thông tin liên quan đến mạng xã hội: tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà Người Dùng sử dụng, Anvest có thể nhận được thông tin (bí danh, hình ảnh, video, bài viết,…) từ các nhà cung cấp mạng xã hội của Người Dùng khi Người Dùng sử dụng tài khoản mạng xã hội để  kết nối, tham gia, đăng ký, truy cập vào vào Website https://anvest.vn và/hoặc Ứng Dụng Anvest. 
 • Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện, chương trình do Anvest tổ chức. 
 • Sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân. 
 • Các thông tin để tham gia Hợp Tác Kinh Doanh
 • Thông tin được cung cấp trong các cuộc khảo sát. 
 • Các thông tin, dữ liệu nhạy cảm theo đặc tính vốn có và nhận biết chung như: Lý lịch tư pháp, y tế,… chỉ được thu thập khi Người Dùng đồng ý hoặc khi Anvest tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật áp dụng hiện hành liên quan và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này. 
 1. Dữ Liệu Cá Nhân được thu nhập khi Người Dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, Website https://anvest.vn và/hoặc Ứng Dụng Anvest, Tính Năng 

Anvest thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng khi Người Dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, Website https://anvest.vn và/hoặc Ứng Dụng Anvest, Tính Năng bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau: 

 • Thông tin các giao dịch Hợp Tác Kinh Doanh của Người Dùng bao gồm nhưng không giới hạn ở thời gian, địa điểm, khoảng cách, tần suất thực hiện giao dịch, thông tin về giao dịch, thông tin về thanh toán (số tiền, cách thức, hình thức, thời gian, ngân hàng,…).   
 • Thông tin về tương tác với Website https://anvest.vn và/hoặc Ứng Dụng Anvest, Tính Năng (như các Tính Năng được sử dụng và nội dung được xem). Các phản hồi, xếp hạng, đánh giá, nhận xét, góp ý và khen ngợi của Người Dùng (nếu có). 
 • Vị trí địa lý của Người Dùng theo thời gian thực. Trong một số trường hợp, Người Dùng sẽ được gợi ý hoặc yêu cầu kích hoạt hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trên thiết bị di động của Người Dùng để Anvest có thể mang lại cho Người Dùng trải nghiệm tốt nhất. 
 • Một số dữ liệu kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn như địa chỉ giao thức internet (IP), những thông tin như các trang web đã xem trước đó hay sau đó, thời lượng của mỗi lượt truy cập/phiên truy cập, danh tính (ID) của thiết bị internet, danh tính (ID) quảng cáo di động, nhận dạng quảng cáo hoặc địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông. 
 • Thông tin về thiết bị, cấu hình, phần mềm, phần cứng, số seri… của thiết bị sử dụng khi Người Dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, Website https://anvest.vn và/hoặc Ứng Dụng Anvest, Tính Năng
 • Trao đổi, phản hồi, trò chuyện giữa Người DùngAnvest trong quá trình Người Dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, Website https://anvest.vn và/hoặc Ứng Dụng Anvest, Tính Năng. 
 • Người Dùng sử dụng Tính Năng trò chuyện, nhắn tin khi Người Dùng sử dụng Website https://anvest.vn và/hoặc Ứng Dụng Anvest. 
 1. Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác 

Ngoài các nguồn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân như quy định tại khoản 3.1, 3.2 và 3.3, Anvest thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn: 

 • Từ các chương trình giới thiệu. 
 • Từ bên thứ ba được phép cung cấp, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng bao gồm nhưng không giới hạn nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác, các đơn vị cung cấp vụ thanh toán, các ngân hàng, các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, các công ty bảo hiểm, …; 
 • Từ các nguồn dữ liệu được công khai bao gồm nhưng không giới hạn như các đơn vị cung cấp vụ thanh toán, các ngân hàng, các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, các công ty bảo hiểm, …; 
 • Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
 • Từ Người Liên Quan
 1. Trách nhiệm của Người Dùng khi cung cấp thông tin, dữ liệu của một người khác cho Anvest 

Trong một số trường hợp, Người Dùng có thể cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân của một người khác (như vợ/chồng, cha/mẹ, con, thành viên gia đình hoặc bạn bè của Người Dùng) cho Anvest. Trong trường hợp này, Người Dùng cam đoan và đảm bảo rằng Người Dùng có và đã có được sự chấp thuận của người có liên quan để thông tin, dữ liệu cá nhân của người đó được thu thập, xử lý, sử dụng, kết hợp, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao như quy định trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này. Để tránh nhầm lẫn, Anvest, trong mọi trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm do vi phạm của Người Dùng, dù vô tình hay cố ý, khi cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân của một người khác mà chưa được sự đồng ý của người có liên quan, dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại tới Anvest. Người Dùng cam kết, cam đoan và đảm bảo sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để loại trừ trách nhiệm cho Anvest đối với những khiếu kiện, khiếu nại này và đồng thời bồi thường mọi thiệt hại phát sinh đối với Anvest do vi phạm nêu trên của Người Dùng

Điều 4. MỤC ĐÍCH THU THẬP, XỬ LÝ, SỬ DỤNG, KẾT HỢP, LƯU TRỮ, TIẾT LỘ VÀ CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Anvest có thể thu thập, xử lý, sử dụng, kết hợp, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng cho các mục đích sau (“Mục Đích”). 

 1. Cung cấp Tính Năng cho Người Dùng 
 • Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các Tính Năng 
 • Cung cấp cho Người Dùng các Tính Năng, xử lý các yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ, Tính Năng của Người Dùng và duy trì mối quan hệ giữa Người Dùng Anvest; 
 • Phục vụ cho mục đích Hợp Tác Kinh Doanh; 
 • Kích hoạt, thẩm định, quản trị, cập nhật Tài Khoản Người Dùng. Xác minh danh tính Người Dùng và tính phù hợp khi Người Dùng đăng ký, sử dụng các Tính Năng; 
 • Xác nhận việc chuyển tiền tích lũy và nhận tiền rút vốn của Người Dùng; 
 • Phân tích, thống kê, bao gồm cả phân tích hành vi ứng xử, nhu cầu đầu tư, tích lũy và khả năng chịu rủi ro và tiểu sử cá nhân để đề xuất các Sản Phẩm Tài Chính phù hợp với Người Dùng (nếu có); 
 • Tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường để cải tiến sản phẩm, dịch vụ, Tính Năng; 
 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp, cải thiện Tính Năng, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động; 
 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Tính Năng và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Tính Năng; 
 • Cung cấp cho Người Dùng các chương trình khuyến mại, chương trình Người Dùng thường xuyên. Xử lý và quản lý các phần thường của Người Dùng (nếu có); 
 • Đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, Tính Năng; 
 • Cho phép Anvest/Người Liên Quan quản lý và phân bổ nguồn lực; 
 • Hoạt động phòng chống rửa tiền; 
 • An toàn và bảo mật. 
 1. Chăm sóc, hỗ trợ Người Dùng 
 • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại từ Người Dùng để hoàn thiện Tính Năng;  
 • Liên hệ, giải quyết các câu hỏi, ý kiến, yêu cầu và khiếu nại của Người Dùng; 
 • Thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện Tính Năng, ưu đãi trên cơ sở thông tin cá nhân và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm; 
 • Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Anvest; 
 • Hỗ trợ Người Dùng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế và Tính Năng; 
 • Thăm dò về sự hài lòng của Người Dùng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của Người Dùng
 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người Dùng, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Tính Năng của Anvest, phát triển các sản phẩm và Tính Năng mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và công nghệ khác; 
 • Cập nhật thông tin về các chính sách, quy định mới của chương trình Người Dùng thường xuyên, thứ hạng Người Dùng; 
 • Gửi đến Người Dùng các chính sách ưu đãi và khuyến mại cho Người Dùng thường xuyên, thứ hạng Người Dùng; 
 • Quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin các yêu cầu của Người Dùng thường xuyên, thứ hạng Người Dùng để cung cấp các chính sách phù hợp. 
 1. Liên hệ với Người Dùng 

Anvest sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để liên hệ với Người Dùng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính; hoặc các hình thức thông báo khác nhằm thực hiện việc cung cấp các dịch vụ của Người Dùng theo yêu cầu của Người Dùng hoặc trong trường hợp cần thiết khác. 

 1. Tuân thủ quy định pháp lý, kế toán và thuế 
 • Đáp ứng các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về kế toán, hóa đơn bán hàng, thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. 
 • Để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành. 
 • Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng khi Anvest được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các đơn vị, người, cá nhân, nhân viên tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm của Anvest hoặc theo bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài. 
 • Chia sẻ thông tin nhận dạng và các thông tin liên quan của Người Dùng với cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.  
 • Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác; 
 • Thực thi Điều Khoản Sử Dụng, Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh hoặc các thỏa thuận khác; 
 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của Anvest trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp; 
 • Anvest cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Anvest
 1. Tiếp Thị và Quảng Bá 
 • Anvest có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng để tiếp thị cho Anvest và/hoặc Người Liên Quan và/hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn: các đơn vị liên kết, đồng thực hiện, các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai. 
 • Liên lạc tiếp thị, cửi cho Người Dùng thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội đến Người Dùng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, bưu chính, hoặc các hình thức thông báo khác để Người Dùng nhận được các thông tin tiếp thị. Nếu Người Dùng muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị, Người Dùng có thể gửi thông báo yêu cầu hủy qua liên kết hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị trong email, tin nhắn; từ chối cuộc gọi đến; 
 • Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của Người Dùng vào các sự kiện hoặc hoạt động của Anvest
 • Anvest có thể liên lạc tiếp thị như vậy với Người Dùng qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, thông báo tay và qua email. 
 1. Cho các mục đích khác 
 • Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ, Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn hoạt động suôn sẻ. 
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc Người Dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Anvest hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Người Dùng với Anvest
 • Bất kỳ mục đích nào khác mà Anvest thông báo cho Người Dùng tại thời điểm cần sự cho phép, chấp thuận của Người Dùng hoặc khi Anvest đã tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này 

Điều 5. KHÔNG CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Anvest sẽ không cung cấp, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số trường hợp cần thiết cho việc thực hiện một hay nhiều mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nêu tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này như sau: 

 • Người Liên Quan và các các đối tác hợp tác kinh doanh khác; 
 • Các phòng/ban, bộ phận, cán bộ, ban giam đốc, nhân viên, đại lý của Anvest bao gồm nhưng không giới hạn: xử lý thanh toán, hỗ trợ, thu hồi nợ, tài chính, kế toán, thuế, vận hành, bộ phận phòng chống rữa tiền, xử lý thanh toán; 
 • Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Anvest như đơn vị kiểm toán, đơn vị tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính, chuyên gia tư vấn, bảo hiểm, ngân hàng, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu, nhà cung cấp thiết bị/phần mềm lưu trữ, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây, đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị, nhà cung cấp phân tích dữ liệu, các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Anvest hoặc thay mặt Anvest hoặc đối tác kinh doanh khác; 
 • Tổ chức, đơn vị thực hiện các chương trình, sự kiện có tính liên kết, đồng thực hiện với Anvest để cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ưu đãi, tiện ích đến Người Dùng; 
 • Các công ty chủ quản, công ty mẹ hoặc cổ đông, thành viên ban điều hành hoặc bên thứ ba khác có thẩm quyền quản trị tới hoạt động kinh doanh và sản phẩm, Tính Năng cung cấp cho Người Dùng
 • Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (bao gồm cơ quan quản lý trong nước và/hoặc nước ngoài), cơ quan thi hành án, cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà có thẩm quyền khác mà Anvest được yêu cầu phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 6. GIÁM SÁT 

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Anvest có thể ghi âm, ghi hình và giám sát các trao đổi qua phương tiện điện tử giữa Người DùngAnvest để đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quản lý và các chính sách nội bộ của Anvest cho các mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân

Điều 7. LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Anvest lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng cho các mục đích pháp lý, quản lý, kinh doanh và hoạt động. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng không còn cần thiết cho Mục Đích hoặc Anvest không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi Người Dùng có yêu cầu hủy, xóa hoặc ngăn chặn việc truy cập, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp trừ trường hợp pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng phải lưu trữ lâu hơn vĩnh viễn hoặc lưu trữ có thời hạn xác định, Anvest sẽ tuân thủ, thực hiện nghĩa vụ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng theo luật định và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này. 

Điều 8. CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG LIÊN KẾT 

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này của Anvest không áp dụng đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng liên kết của các bên thứ ba nơi đặt các quảng cáo trực tuyến cho các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng của Anvest hoặc đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng của các bên thứ ba mà Anvest không điều hành hoặc kiểm soát. 

Điều 9. COOKIES 

 1. Anvest và các bên thứ ba mà Anvest hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, 3 web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn của Người Dùng. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của Người Dùng, trong email mà Anvest gửi cho Người Dùng, và trên các trang web của Anvest. Cookies có thể truyền tải Dữ Liệu Cá Nhân về Người Dùng và việc sử dụng Tính Năng của Người Dùng. Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể. 
 1. Cookies có thể được cài đặt trên thiết bị của Người Dùng bởi Anvest hoặc bởi bên thứ ba nhân danh Anvest (ví dụ: mạng lưới quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ như dịch vụ phân tích lượng truy cập web). Hầu hết các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động đều được thiết lập để tiếp nhận các Cookies. Người Dùng vẫn có thể chọn “không chấp nhận” các cookies bằng cách thay đổi các cài đặt trên trình duyệt và ứng dụng của mình, nhưng nếu Người Dùng chặn toàn bộ cookies, bao gồm cả những Cookies cực kỳ cần thiết, Người Dùng có thể gặp phải việc một số chức năng trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn sẽ không hoạt động một cách phù hợp. 

Điều 10. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN 

Anvest có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật, thay thế hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách Bảo Mật Thông Tin cập nhật trên Website. Bằng cách tiếp tục truy cập, đăng ký, sử dụng phần mềm, Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn hoặc Tính Năng hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với Anvest sau khi có các sửa đổi, bổ sung, cập nhật, thay thế hoặc điều chỉnh của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, Người Dùng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, bổ sung, cập nhật, thay thế hoặc điều chỉnh đó. 

Điều 11. HIỆU LỰC 

 1. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này có đầy đủ hiệu lực và áp dụng điều chỉnh ngay khi Người Dùng truy cập và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn
 1. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này là một bộ phận không thể tách rời của Điều Khoản Sử Dụng. Trong trường hợp có sự khác biệt, mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, Điều Khoản Sử Dụng sẽ được áp dụng đối với các điều khoản khác biệt, mâu thuẫn.