Cập nhật ngày 11 tháng 5 năm 2022

Điều Khoản Sử Dụng Ứng Dụng Anvest và Website https://anvest.vn (“Điều Khoản Sử Dụng”) này quy định các quyền và nghĩa vụ của người truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest Website https://anvest.vn (“Người Dùng”) dùng khi truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn. Người Dùng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả các nội dung được nêu tại Điều Khoản Sử Dụng này nhằm nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người Dùng theo quy định của Công ty TNHH Đầu tư Anvest (“Anvest” hoặc “Công Ty”).

Mọi thắc mắc của Người Dùng liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng sẽ được Anvest tiếp nhận theo địa chỉ email: cskh@anvest.vn hoặc hình thức tiếp nhận thông tin khác được Công Ty thông báo tại từng thời điểm.

Điều 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

 1. Điều Khoản Sử Dụng này, các từ ngữ và diễn đạt được viết hoa dưới đây có ý nghĩa như sau, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi:
  • Bên” và “Các Bên”: có nghĩa là cách gọi riêng cho Công Ty hoặc Người Dùng và cách gọi chung cho Công TyNgười Dùng theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng này.
  • Chính Sách Bảo Mật Thông Tin”: có nghĩa là Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Công Ty đượccông bố trên Website https://anvest.vn tại từng thời điểm.
  • Đối Tác”: có nghĩa là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được pháp luật cho phép và cung cấp tới Người Dùng thông qua Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn.
  • Hạ Tầng Công Nghệ”: có nghĩa là tập hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, các hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, Ứng Dụng Anvest, Tính Năng, website, Website https://anvest.vn, cổng thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu, phần cứng, giải pháp, máy chủ, máy trạm,… thuộc quyền sở hữu và/hoặc khai thác, sử dụng của Công Ty để Công Ty thực hiện các thỏa thuận của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh, cung cấp các dịch vụ, tính năng khác cho Người Dùng và thực hiện các hoạt động khác cần thiết cho việc Hợp Tác Kinh Doanh.
  • Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh” hoặc “Hợp Đồng: có nghĩa là Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh được ký kết giữa giữa Công TyNgười Dùng để thực hiện việc Hợp Tác Kinh Doanh theo thỏa thuận giữa Công Ty Người Dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Hợp Tác Kinh Doanh”: có nghĩa là việc hợp tác kinh doanh giữa Công Ty Người Dùng được quy định tại Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh.
  • Người Dùng: có nghĩa người truy cập và/hoặc sử dụng và/hoặc đăng ký, dù bất kỳ khía cạnh nào, của Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn.
  • Tính Năng” hoặc “Tính Năng Anvest: có nghĩa là các sản phẩm, dịch vụ, chức năng, tính năng, tiện ích được cung cấp đến Người Dùng thông qua Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và các sản phẩm, tính năng khác được cung cấp tới Người Dùng bởi Công Ty hoặc bởi Đối Tác hoặc bên thứ ba tại từng thời điểm.
  • Mã Định Danh Người Dùng” hoặc User ID” hoặc “Mã Người Dùng” hoặc “UID”: có nghĩa là mã do Công Ty cung cấp cho mỗi Người Dùng để định danh Người Dùng và định danh tài khoản khách hàng, bao gồm Tài Khoản Người Dùng.
  • Sản Phẩm Tài Chính”: có nghĩa là từng hoặc các sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm quỹ mở, quỹ đóng, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, ETF (Exchange Traded Fund), các sản phẩm bảo hiểm và các sản phẩm tài chính khác theo chiến lược của Công Ty tùy từng thời điểm. Việc chọn lựa danh sách các Sản Phẩm Tài Chính sẽ do Công Ty toàn quyền quyết định tùy từng thời điểm và danh sách Sản Phẩm Tài Chính sẽ được Công Ty đăng tải và cập nhật trên Website https://anvest.vn của Công Ty.
  • Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác” là các sản phẩm, dịch vụ mà Người Dùng được Anvest hỗ trợ tiếp cận trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và được cung cấp bởi Đối Tác hoặc bên thứ ba. Việc Người Dùng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác thông qua Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn sẽ tuân theo chính sách, thoả thuận giao kết riêng giữa Người DùngĐối Tác/bên thứ ba khác.
  • Thông Tin Cá Nhân”: có nghĩa là các thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin giấy tờ tuỳ thân, email, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, thông tin tài khoản ngân hàng của Người Dùng được cung cấp cho Công TyCông Ty thu thập được qua quá trình Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn.
  • Tài Khoản Người Dùng”: có nghĩa là tài khoản của Người Dùng được đăng ký trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn tương ứng với một Mã Định Danh Người Dùng. Người Dùng chỉ được phép đăng ký và sử dụng 01 (một) Tài Khoản Người Dùng.
  • Thời Gian Không Hoạt Động”: có nghĩa là khoảng thời gian tối đa mà Tài Khoản Người Dùng được phép (i) không hoạt động, và (ii) không ghi nhận Vốn Hợp Tác Kinh DoanhNgười Dùng đã chuyển vào Tài Khoản Ngân Hàng Của Công Ty, mà không bị Công Ty xóa Tài Khoản Người Dùng và đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Hợp Tác Đầu Tư. Thời Gian Không Hoạt Động được Công Ty toàn quyền quyết định và công bố trên Website https://anvest.vn tại từng thời điểm.
  • Tài Khoản Ngân Hàng Của Công Ty”: có nghĩa là tài khoản thanh toán mà Công Ty là chủ tài khoản, được mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và được Công Ty sử dụngđể nhận Vốn Hợp Tác Kinh Doanh từ Người Dùng và thực hiện các khoản thu, chi cần thiết khác phục vụ cho mục đích Hợp Tác Kinh Doanh. Để tránh nhầm lẫn, các tài khoản ngân hàng khác của Công Ty mà không được sử dụng cho mục đích Hợp Tác Kinh Doanh theo quy định của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh sẽ không được xem là Tài Khoản Ngân Hàng Của Công Ty.
  • Ứng Dụng Anvest” hoặc “Phần Mềm Anvest” hoặc “Website https://anvest.vn: có nghĩa là công nghệ, phần mềm Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn của Công Ty được phát triển trên cơ sở Hạ Tầng Công Nghệ, và được Công Ty cung cấp cho Người Dùng để Người Dùng sử dụng các Tính Năng nhằm mục đích và thực hiện các điều khoản của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh được ký kết giữa Công Ty Người Dùng này.
  • Vốn Góp Hợp Tác Kinh Doanh” hoặc “Vốn Hợp Tác Kinh Doanh” hoặc “Số Tiền Góp Vốn”: có nghĩa là tổng số tiền mặt được Người Dùng góp vốn theo Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh dưới hình thức Người Dùng chuyển tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng vào Tài Khoản Ngân Hàng Của Công Ty hoặc góp vốn dưới hình thức khác theo thỏa thuận với Công Ty.
 2. Trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi ngữ cảnh đưa ra ý nghĩa khác :
  • các từ ngữ, diễn đạt ở dạng số ít bao gồm cả số nhiều, và các từ ngữ, diễn đạt ở dạng số nhiều bao gồm cả số ít;
  • các từ ngữ và diễn đạt chỉ có nghĩa là một giới sẽ bao gồm tất cả các giới còn lại;
  • các đề mục và mục lục chỉ để thuận tiện cho việc dẫn chiếu và không làm ảnh hưởng đến việc giải thích hoặc diễn giải bất kỳ điều khoản hoặc từ ngữ nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, và cũng không tạo ra bất kỳ ý nghĩa ngầm định hoặc hàm ý nào cho bất kỳ điều khoản hoặc từ ngữ nào nêu trên;
  • các thuật ngữ “dưới đây”, “ở đây”, “theo đây”, “tại đây” và các từ tương tự đề cập đến toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng này và không phải bất kỳ điều khoản, phụ lục cụ thể nào hoặc bất kỳ tiểu mục nào khác của Điều Khoản Sử Dụng này;
  • các dẫn chiếu đến các “Điều” hoặc “Phụ Lục” là dẫn chiếu đến các Điều và Phụ Lục của Điều Khoản Sử Dụng này
  • các dẫn chiếu đến “người” được hiểu là bao gồm: bất kỳ công ty, doanh nghiệp, hoặc chủ thể nào khác; bất kỳ cá nhân, hãng, chính quyền hoặc cơ quan chính quyền nào; bất kỳ nhà nước hoặc cơ quan nào của nhà nước; hoặc bất kỳ liên doanh, tổ hợp hoặc hợp danh nào (cho dù có hay không có tư cách pháp nhân riêng biệt);
  • các dẫn chiếu đến đến bất kỳ quy định pháp luật nào bao gồm từng quy định kế thừa và tất cả các văn bản pháp luật hiện hành áp dụng đối với quy định đó (và cụm từ “hợp pháp”, “hợp lệ” và diễn đạt tương tự cũng được hiểu theo như trên);
  • các dẫn chiếu đến “Điều Khoản Sử Dụng này” hoặc bất kỳ thỏa thuận hoặc văn bản nào được hiểu là dẫn chiếu đến thỏa thuận hoặc văn bản đó theo như đã được điều chỉnh, sửa đổi, hoặc bổ sung và có hiệu lực tại từng thời điểm, và bao gồm cả việc dẫn chiếu đến bất kỳ văn bản điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung nào của Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc được ký kết, xác lập hoặc đưa ra dựa theo hoặc phù hợp với các điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng này;
  • các dẫn chiếu đến thời gian trong ngày là theo múi giờ của Việt Nam (GMT +7);
  • tất cả các bảo đảm, tuyên bố, bồi hoàn, giao kết, thỏa thuận và nghĩa vụ mà đã được đưa ra hoặc giao kết bởi nhiều người là đã được đưa ra hoặc giao kết một cách liên đới và riêng rẽ.

ĐIỀU 2. TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Bằng việc Người Dùng (i) truy cập vào, và/hoặc (ii) đăng ký Tài Khoản Người Dùng tại, và/hoặc (iii) sử dụng, Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng đã đọc kỹ, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này và với bất kỳ nội dung điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, thay đổi, thay thế, hủy bỏ nào của Điều Khoản Sử Dụng này được công bố bởi Anvest tại từng thời điểm.
 2. Điều Khoản Sử Dụng này và bất kỳ điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, thay đổi, thay thế, hủy bỏ nào của Điều Khoản Sử Dụng này được Công Ty công bố tại Website https://anvest.vn tại từng thời điểm. Anvest bảo lưu quyền được điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, thay đổi, thay thế, hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng hoặc các chính sách liên quan đến việc truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn tại bất cứ thời điểm nào mà AnVest cho là phù hợp. Những điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, thay đổi, thay thế, hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng hoặc các chính sách liên quan đến việc truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi nội dung đó được đăng tải trên Website https://anvest.vn.
 3. Người Dùng có trách nhiệm thường xuyên đọc, kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng, các thông báo của Công Ty để bảo đảm cập nhật với những điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, thay đổi, thay thế, hủy bỏ của Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc các thỏa thuận khác. Trong trường hợp Người Dùng không đồng ý với những điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, thay đổi, hủy bỏ của Điều Khoản Sử Dụng, Người Dùng không nên tiếp tục truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn. Để tránh nhầm lẫn, Người Dùng, kể từ thời điểm có thông báo chính thức tại Website https://anvest.vn về những điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, thay đổi, thay thế, hủy bỏ của nội dung Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc các thỏa thuận khác, việc Người Dùng tiếp tục truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn kể từ thời điểm Điều Khoản Sử Dụng được điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, thay đổi, hủy bỏ sẽ được hiểu rằng Người Dùng đã đồng ý với tất cả những điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, thay đổi, thay thế, hủy bỏ trên.

ĐIỀU 3. SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ANVEST VÀ WEBSITE HTTPS://ANVEST.VN

 1. Anvest chỉ cung cấp cho Người Dùng quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn để phục vụ cho mục đích Hợp Tác Kinh Doanh và/hoặc cho mục đích tiếp cận với Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác của Đối Tác/bên thứ ba theo toàn quyền quyết định của Anvest tại từng thời điểm.
 2. Khi truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Người Dùng cam kết, cam đoan và bảo đảm bảo rằng:
  • Người Dùng từ 18 (mười tám) tuổi trở lên, mang quốc tịch Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sư đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành để chấp thuận và đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng; có quyền, thẩm quyền và năng lực để tính năng, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và để tuân theo Điều Khoản Sử Dụng này.
  • Những thông tin Người Dùng cung cấp cho Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn Thông Tin Cá Nhân luôn đảm bảo cập nhật, đầy đủ và xác thực.
  • Việc truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn là để phục vụ cho nhu cầu hợp pháp, hợp lệ và liên quan đến Hợp Tác Kinh Doanh với Công Ty.
  • Không được ủy quyền cho người khác sử dụng Tài Khoản Người Dùng, danh tính của Người Dùng.
  • Không được chuyển giao, chuyển nhượng, bán, ủy thác, ủy quyền hoặc có các hành vi tương dự đối với Tài Khoản Người Dùng¸ quyền và nghĩa vụ của mình cho bất kỳ người nào khác.
  • Luôn tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Kiểm tra và đảm bảo rằng Người Dùng sử dụng đúng trình duyệt, ứng dụng phù hợp để truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn. Công Ty bảo lưu quyền không cho phép Người Dùng truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn trong trường hợp Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn trên một trình duyệt và/hoặc một thiết bị không tương thích, không được cho phép hoặc sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn cho mục đích trái với quy định của Điều Khoản Sử Dụngn này hoặc Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh.
  • Hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin Tài Khoản Người Dùng của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà Anvest cung cấp để Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn.
  • Cung cấp kịp thời cho Anvest bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà Anvest có thể yêu cầu vì mục đích Hợp Tác Kinh Doanh và truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn của Người Dùng.
  • Cung cấp thông tin xác thực, thường xuyên duy trì, cập nhật kịp thời và đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Anvest để đảm bảo rằng các thông tin này luôn xác thực, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm. Người Dùng xác nhận rằng nếu các thông tin về Người Dùng, bao gồm Thông Tin Cá Nhân, là không đúng, không chính xác, thiếu cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Anvest có quyền chấm dứt việc truy cập, sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn của Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn khóa, tạm khóa, xóa Tài Khoản Người Dùng bất kỳ lúc nào cho dù là có hoặc không có thông báo trước đến Người Dùng.
  • Không thực hiện các hành vi lừa dối Anvest/Đối Tác và các hành vi có tính chất tương tự vì bất kỳ mục đích gì và trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
  • Việc sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Tính Năng và/hoặc Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác của Người Dùng sẽ phù hợp và tuân theo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin và các chính sách, hướng dẫn, yêu cầu, khuyến nghị của Anvest được đăng tải trên Website https://anvest.vn.
  • Cam kết hoàn toàn chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho chính bản thân Người Dùng, Đối Tác, Anvest, người lao động, đối tác, nhân viên, giám đốc, người liên kết của Anvest và bất kỳ bên thứ ba nào khi Người Dùng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, các chính sách, hướng dẫn, yêu cầu, khuyến nghị của Anvest được đăng tải trên Website https://anvest.vn.
 3. Người Dùng cam kết, đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:
  • Gửi, lưu trữ, phổ biến tài liệu, thông tin hoăc thực hiện các hành vi nhằm mục đích quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, giả mạo, độc hại, khiêu dâm, thô tục, làm phiền, quấy nhiễu, quấy rối, quấy rầy, tham nhũng, khủng bố, rửa tiền hoặc các hành vi bị nghiêm cấm, vi phạm quy tắc ứng xử thông thường hoặc vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. Thu thập, xử lý, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân, hoặc vi phạm Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Anvest.
  • Tái bản, liên kết bất kỳ nội dung tại Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn cho các mục đích thương mại hoặc nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh, danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh của Anvest.
  • Cản trở việc truy cập, sử dụng hoặc quyền lợi của người dùng khác trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn.
  • Tạo ra, sao chép, bán lại, tặng cho, phân phối, tuyên truyền hoặc lưu trữ các bản sao tài liệu điện tử các thông tin, nội dung trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn mà không có sự cho phép bằng văn bản của Anvest.
  • Sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn cho mục đích rửa tiền, tham nhũng, tài trợ khủng bố hoặc các mục đích khác không được phép theo quy định pháp luật Việt Nam. Đồng thời cam kết tuân thủ theo quy định, chính sách phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các gian lận khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và do Anvest ban hành tại từng thời điểm.
  • Vi phạm hoặc cố tình vi phạm chính sách, quy định an ninh, an toàn, bảo mật thông tin của Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, bao gồm nhưng không giới hạn Chính Sách Chính Sách Bảo Mật Thông Tin.
  • Thực hiện các hành vi nhằm phá hoại sự vận hành bình thường của Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Hạ Tầng Công Nghệ, hoạt động kinh doanh bình thường của Anvest.
  • Lấy, nhập nội dung, mã lệnh bất hợp pháp trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và/hoặc Hạ Tầng Công Nghệ.
  • Cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy tính, trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại, bất hợp pháp.
  • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin của Tài Khoản Người Dùng, thông tin truy cập Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn Công Ty cung cấp riêng cho Người Dùng.
  • Truy cập, sao chép, tập hợp, tái bản, tuyên truyền, bán, tặng cho, lưu trữ dữ liệu không dành cho Người Dùng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà Người Dùng không được ủy quyền truy cập.
  • Gửi đến Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn bất kỳ thông tin sai lệch, không đầy đủ, gây hiểu lầm, sai sự thật, không cập nhật nguồn gốc hoặc thông tin không thuộc quyền sở hữu của Người Dùng và không liên quan đến Hợp Tác Kinh Doanh.
  • Lừa đảo nhằm mục đích lấy trộm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những người dùng khác.
  • Gửi thư hoặc email không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng khác nào, hoặc liên hệ bất kỳ cá nhân nào đã yêu cầu không nhận sự liên lạc từ Người Dùng.
  • Cố tình gây trở ngại với bất kỳ người dùng khác trong việc sử dụng Tính Năng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus, trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại, bất hợp pháp đến bất kỳ Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.
  • Sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và/hoặc Hạ Tầng Công Nghệ và/hoặc phần mềm liên quan.
  • Tạo ra các “đường dẫn” internet liên kết đến Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn hoặc “làm nền tảng cho” hay “nhân bản” bất kỳ phần mềm nào trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị hoạt động trên môi trường mạng Internet nào khác.
  • Đảo ngược thiết kế hoặc truy cập vào Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn để: Xây dựng một sản phẩm hoặc hoạt động cạnh tranh với Anvest; và/hoặc xây dựng một sản phẩm sử dụng những ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như của Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn; và/hoặc Sao chép bất kỳ ý tưởng, Tính Năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn.
  • Sử dụng Tính Năng, Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.

ĐIỀU 4. TÍNH KHẢ DỤNG CỦA ỨNG DỤNG ANVEST VÀ WEBSITE HTTPS://ANVEST.VN

 1. Anvest luôn hướng đến việc cung cấp Tính Năng tốt nhất của Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn đến Người Dùng, tuy nhiên Anvest không đảm bảo rằng các Tính Năng tại Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn đáp ứng tất cả yêu cầu của Người Dùng.
 2. Công Ty không thể bảo đảm Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn sẽ không có thiếu sót hoặc không có lỗi tại mọi thời điểm. Nếu có xảy ra thiếu sót tại Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Người Dùng nên thông tin đến Công Ty thông qua email: cskh@anvest.vn hoặc hình thức khác được Công Ty thông báo tại từng thời điểm và Công Ty sẽ khắc phục thiếu sót này sớm nhất có thể.
 3. Việc truy cập của Người Dùng vào Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn có thể bị giới hạn do việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc Tính Năng mới. Công Ty sẽ phục hồi quyền truy cập cho Người Dùng ngay khi các sự kiện nêu trên kết thúc hoặc hướng dẫn Người Dùng loại bỏ những sự kiện nêu trên.
 4. Người Dùng đồng ý rằng việc truy cập vào Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn có thể bị hạn chế, hoặc không khả dụng tại từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn do bảo trì, cải tiến hệ thống, nhu cầu sử dụng, trục trặc phần mềm hoặc phần cứng hoặc xảy ra các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty (như lỗi của nhà điều hành, khối lượng thị trường và sự biến động, sự cố về điện, sự cố thiết bị, sự cố liên lạc, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tấn công mạng, hành động khủng bố và chiến tranh). Người Dùng đồng ý rằng Công Ty không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm tổn thất, mất cơ hội, lợi nhuận bị mất và chi phí cho các tính năng thay thế) liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng, gián đoạn hoặc gián đoạn trong việc thiếu quyền truy cập hoặc hoạt động của hoặc phát sinh liên quan đến Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn.

ĐIỀU 5. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

 1. Dịch vụ thanh toán trực tuyến là việc cấp phép, xử lý dữ liệu và thực hiện thanh toán do tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử và NAPAS (đơn vị chấp thuận thanh toán) cung cấp cho Anvest để xử lý các giao dịch thanh toán Vốn Hợp Tác Kinh Doanh và/hoặc các khoản phải trả khác của Người Dùng đến Công Ty.
 2. Khi Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và có sử dụng công cụ thanh toán của NAPAS để góp Vốn Hợp Tác Kinh Doanh và/hoặc thanh toán các khoản phải trả khác đến Anvest thì Người Dùng mặc nhiên đồng ý ủy quyền, không hủy ngang cho Anvest thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán của tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử và NAPAS.

  Nội dung ủy quyền: Người Dùng đồng ý ủy quyền cho Anvest được thay mặt Người Dùng thực hiện các nội dung sau:
  • Thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến đối với việc góp Vốn Hợp Tác Kinh Doanh và/hoặc các khoản phải trả khác từ Người Dùng đến Công Ty.
  • Điều kiện thanh toán: Thanh toán khi Người Dùng lựa chọn việc góp Vốn Hợp Tác Kinh Doanh và/hoặc các khoản phải trả khác từ Người Dùng đến Công Ty.

Khi chấp thuận ủy quyền cho Anvest thì Người Dùng mặc nhiên đồng ý cho tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử và NAPAS có quyền lưu trữ các thông tin Người Dùng (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về phương tiện thanh toán, giao dịch, …) để phục vụ cho việc triển khai dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 6. SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ TÀI SẢN

 1. Chỉ có Anvest có quyền sở hữu trí tuệ (dù đã được đăng ký hay chưa), quyền liên quan đối với Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và/hoặc Hạ Tầng Công Nghệ và/hoặc phần mềm hỗ trợ khác của Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn. Việc sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bởi Người Dùng đều không được phép.
 2. Nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán, chuyển nhượng/chuyển giao, cho thuê, tặng cho, li-xăng cho Người Dùng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và tài sản (dù đã được đăng ký hay chưa) nào đối với hoặc liên quan đến Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và/hoặc Hạ Tầng Công Nghệ và/hoặc phần mềm hỗ trợ khác hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ (dù đã được đăng ký hay chưa) nào thuộc sở hữu của Anvest.
 3. Nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán, chuyển nhượng/chuyển giao, cho thuê, tặng cho, li-xăng cho Người Dùng bất kỳ quyền sở hữu nào đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của Công Ty (dù đã được đăng ký hay chưa), bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu của Công Ty, logo của Công Ty, logo của Tính Năng, logo Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn,…

ĐIỀU 7. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

 1. Người Dùng hiểu rằng việc cung cấp và đảm bảo tính chính xác, kịp thời, cập nhật và trọn vẹn của Thông Tin Cá Nhân thuộc trách nhiệm duy nhất của Người Dùng.
 2. Người Dùng hiểu và thừa nhận rằng tất cả thông tin do Người Dùng cung cấp và/hoặc thông tin Tài khoản Người Dùng của Người Dùng sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của Anvest và/hoặc Đối Tác (trong trường hợp được áp dụng).
 3. Người Dùng hiểu, thừa nhận, đồng ý và cho phép rằng tất cả các thông tin do Người Dùng cung cấp và/hoặc thông tin Tài khoản Người Dùng của Người Dùng có thể được chuyển sang các nước bên ngoài nơi cư trú của Người Dùng nhằm mục đích lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu, tùy thuộc vào quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Anvest được phép xem xét và loại bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng nào, mà theo nhận định của Công Ty, là vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của người dùng khác của Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn. Anvest có quyền hạn chế Người Dùng, khóa, tạm khóa Tài Khoản Người Dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của Người Dùng tới Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn khi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. Anvest được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu Anvest tin rằng Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Anvest, gây thiệt hại đến thương hiệu Anvest hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc Anvest để mất người dùng khác, tài sản, lợi nhuận.
 5. Anvest không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, cập nhật, trọn vẹn hoặc độ tin cậy của Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được cung cấp bởi Người Dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người Dùng.
 6. Người Dùng cho phép Công Ty thu thập, sử dụng, phân tích, chuyển giao cho bên thứ ba là các đối tác của Công Ty các Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng, các thông tin cần thiết khác liên quan đến Hợp Tác Kinh Doanh nhằm mục đích phát triển các sản phẩm, tính năng phục vụ cho lợi ích của Người DùngHợp Tác Kinh Doanh.
 7. Khi Người Dùng đăng ký tại Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Người Dùng sẽ được yêu cầu khởi tạo tài khoản và cung cấp cho Anvest các thông tin nhất định bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email hợp lệ, thông tin cá nhân, thông tin giấy tờ tuỳ thân, thông tin tài khoản ngân hàng…
 8. Người Dùng thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào do Người Dùng cung cấp, đăng tải trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn.
 9. Anvest có quyền đề xuất đến Người Dùng các Tính NăngSản Phẩm, Dịch Vụ Khác của Đối Tác, bên thứ ba dựa trên các phân tích dữ liệu Người Dùng của Anvest hoặc khi Người Dùng đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi Anvest hoặc Đối Tác/bên thứ ba.
 10. Anvest có thể thu thập một số thông tin nhất định của Người Dùng và có thể liên hệ với Người Dùng định kỳ.
 11. Người Dùng hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do Người Dùng cung cấp, Thông Tin Cá Nhân, tài khoản ngân hàng, mã số thuế, chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu, email, số điện thoại và/hoặc thông tin Tài Khoản Người Dùng, sẽ được sử dụng nhằm mục đích Hợp Tác Kinh Doanh, cung cấp cho Đối Tác/bên thứ ba với mục đích thực hiện hợp đồng với Đối Tác/bên thứ ba đối với Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác (trong trường hợp được áp dụng).

ĐIỀU 8. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

 1. Đăng ký
  • Người Dùng khi có nhu cầu Hợp Tác Kinh Doanh và đã đáp ứng Điều Khoản Sử Dụng, Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, điều kiện mở Tài Khoản Người Dùng đều có thể đăng ký Tài khoản Người Dùng trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn.
  • Người Dùng phải bảo đảm sự chính xác, đầy đủ, cập nhật và trọn vẹn của các thông tin mà Người Dùng cung cấp trong quá trình đăng ký.
  • Trong quá trình đánh giá mức độ nhận rủi ro và nhu cầu sử dụng của Người Dùng để Anvest có thể đề xuất cấu trúc thuộc Sản Phẩm Tài Chính hoặc đưa ra gợi ý về loại sản phẩm, Tính Năng phù hợp với Người Dùng, Người Dùng đảm bảo trả lời chính xác hoặc sát nhất các câu hỏi do Anvest đưa ra.
  • Người Dùng phải thông báo ngay với Công Ty khi có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký nào bằng việc cập nhật Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng này.
 2. Mật khẩu và bảo mật
  • Khi Người Dùng đăng ký Tài Khoản Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Người Dùng sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, Người Dùng có trách nhiệm bảo mật mật khẩu này và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu Người Dùng biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của Người Dùng, Người Dùng nên thay đổi mật khẩu và thông tin bảo mật ngay lập tức hoặc thông báo ngay đến Công Ty.
  • Nếu Anvest có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm quy định bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Công Ty có thể yêu cầu Người Dùng thay đổi mật khẩu hoặc Công ty có thể tạm dừng, tạm khóa Tài khoản Người Dùng.
  • Trường hợp Người Dùng mất mật khẩu, thông tin Tài Khoản Người Dùng hoặc sử dụng không đúng mục đích Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn:
   • Người Dùng phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh;
   • Người Dùng chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho Anvest trong trường hợp Anvest phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại.
  • Anvest có quyền nhưng không có nghĩa vụ hỗ trợ Người Dùng lấy lại mật khẩu hoặc khắc phục các thiệt hại là hệ quả của việc bị mất mật khẩu, sử dụng không đúng mục đích Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn của Người Dùng.

ĐIỀU 9. QUYỀN CỦA ANVEST ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN NGUỜI DÙNG

 1. Người Dùng hiểu và thừa nhận rằng Người Dùng không có các quyền sở hữu độc quyền Tài khoản Người Dùng và nếu Người Dùng hủy bỏ Tài khoản Người Dùng hoặc Tài khoản Người Dùng của bị xóa, chấm dứt tồn tại, tất cả các thông tin Tài khoản Người Dùng, Thông Tin Cá Nhân sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của Anvest và sẽ được gỡ bỏ trên Cơ Sở Hạ Tầng, Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn. Các thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua hệ thống của Anvest.
 2. Anvest có toàn quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) tạm khóa, khóa, xóa Tài Khoản Người Dùng và tất cả thông tin của Người Dùng sau Thời Gian Ngưng Hoạt Động ngay cả khi không được Người Dùng đồng ý.
 3. Để duy trì Tài Khoản Người Dùng và bảo vệ quyền lợi chính mình trong quá trình sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Người Dùng sẽ nghiêm túc thực hiện định danh Thông Tin Cá Nhân (KYC) trong quá trình sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn. Anvest sẽ căn cứ vào hành vi của Người Dùng và có toàn quyền quyết định phương án giải quyết đối với Tài Khoản Người Dùng trong trường hợp Người Dùng không thực hiện định danh Thông Tin Cá Nhân theo yêu cầu của Anvest.
 4. Tài khoản ngân hàng Người Dùng cung cấp cho Anvest là tài khoản mà Người Dùng sẽ nhận lại Vốn Hợp Tác Kinh Doanh và các khoản được nhận khác từ Anvest theo quy định tại Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh. Việc cung cấp, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của Người Dùng phải tuân theo quy định của Anvest tại từng thời điểm.
 5. Người Dùng có thể thực hiện góp vốn/rút tiền qua các tài khoản ví điện tử của Người Dùng, các loại tài khoản được kết nối hợp pháp khác hoặc phương thức khác được Anvest chấp thuận là phương thức nhận/ rút Vốn Hợp Tác Kinh Doanh hợp lệ.
 6. Công Ty được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký Tài Khoản Người Dùng của Người Dùng ngay khi Công Ty thấy cần thiết hoặc nếu Người Dùng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này.

ĐIỀU 10. NGHĨA VỤ CỦA ANVEST

 1. Trong trường hợp Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn cung cấp nội dung từ các trang internet hoặc từ các nguồn thông tin khác và mặc dù Anvest cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn được chính xác, an toàn, cập nhật và trọn vẹn, Công Ty không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến các nội dung đó.
 2. Vui lòng lưu ý rằng có những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro thị trường rủi ro hệ thống, rủi ro nhân sự và/hoặc rủi ro tại quỹ/tổ chức tài chính, rủi ro sản phẩm nằm ngoài kiểm soát của Anvest. Bằng nỗ lực của mình, Anvest sẽ kiểm soát các rủi ro ở mức tối đa và Công Ty mong rằng Người Dùng thận trọng khi sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và trước khi thực hiện Hợp Tác Đầu Tư.
 3. Anvest không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công Ty. Nếu Công Ty vi phạm Điều Khoản Sử Dung này, Công Ty sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà Người Dùng phải gánh chịu như là một kết quả trực tiếp và trong phạm vi là các hệ quả có thể được dự đoán trước cho cả hai bên tại thời điểm Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn. Trách nhiệm pháp lý của Công Ty trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các khoản thiệt hại kinh tế như mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận xảy ra khi Anvest đã hoàn thành đúng, đủ các trách nhiệm của mình trong mối quan hệ Hợp Tác Kinh Doanh và trong quá trình cung cấp Tính Năng cho Người Dùng.
 4. Trách nhiệm tổng hợp của Anvest đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn được giới hạn tới thời điểm Tài Khoản Người Dùng đã hết hạn sử dụng, bị khóa, xóa khỏi hệ thống, Hạ Tầng Công nghệ, cơ sở dữ liệu của Anvest.

ĐIỀU 11. TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Người Dùng, Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn có thể bao gồm các đường dẫn đến các trang web hoặc tài liệu của Đối Tác/bên thứ ba mà nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty. Anvest không chịu trách nhiệm cho các thao tác, rủi ro, thiệt hại Người Dùng thực hiện trên trang web khác hoặc sử dụng các tài liệu được cung cấp bởi Đối Tác/bên thứ ba.

ĐIỀU 12. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. Người Dùng không được phép chuyển nhượng, chuyển giao, ủy quyền, ủy thác hoặc bất kỳ hành vi tương tự đối với bất kỳ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Người Dùng theo Điều Khoản Sử Dụng này cho người khác. Công Ty được phép chuyển nhượng, chuyển giao, ủy quyền, ủy thác hoặc bất kỳ hành vi tương tự đối với bất kỳ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Người Dùng theo Điều Khoản Sử Dụng này cho người khác mà không cần được Người Dùng chấp thuận.
 2. Người Dùng hiểu rằng căn cứ theo chính sách, nhu cầu kinh doanh, biến động thị trường và đánh giá tính phù hợp của tất cả người dùng với các Tính Năng được cung cấp trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Công Ty có quyền hạn chế một hoặc một bộ phận người dùng tiếp cận với những Tính Năng cụ thể theo thể lệ, quy định của Tính Năng tại thời điểm ra mắt trên Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn. Hành động này trong mọi trường hợp không được coi là đối xử không công bằng giữa các người dùng.
 3. Việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục nào theo Điều Khoản Sử Dụng này không được xem là sự từ bỏ. Việc thực hiện một lần hoặc một phần hoặc việc từ bỏ không thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục nào không loại trừ bất kỳ việc thực hiện nào khác hoặc bất kỳ việc thực hiện thêm đối với các quyền, quyền hạn hoặc biện pháp chế tài đó hoặc bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp chế tài nào khác.
 4. Bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này bị cấm hoặc không được thi hành tại bất kỳ lãnh thổ có quyền tài phán nào chỉ vô hiệu đối với điều khoản đó và tại lãnh thổ có quyền tài phán đó trong chừng mực bị cấm hoặc không được thực thi. Điều này không làm vô hiệu các quy định còn lại trong Điều Khoản Sử Dụng này cũng như không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng có thể thực thi của điều khoản đó tại bất kỳ lãnh thổ có quyền tài phán nào khác. Toàn bộ các điều khoản, quyền và nghĩa vụ khác sẽ vẫn tiếp tục bất kể điều khoản bị tách ra, với điều kiện là các điều khoản còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này phù hợp với các ý định của Người Dùng Anvest.
 5. Không có bất kỳ quan hệ liên doanh, thỏa thuận lao động, hay quan hệ đại lý nào tồn tại giữa Người Dùng với Công Ty hay bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào được xác lập từ Điều Khoản Sử Dụng này hay từ việc Hợp Tác Kinh Doanh trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

ĐIỀU 13. CÁC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM KHÁC

 1. Anvest không đưa ra bất kỳ lời chào mời, gợi ý đầu tư vào một sản phẩm tài chính cụ thể nào đến Người Dùng. Công Ty chỉ đơn thuần cung cấp nền tảng công nghệ thông qua Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn để Người Dùng dễ dàng tiếp cận Sản Phẩm Tài Chính một cách hiệu quả, mọi quyết định về việc lựa chọn Sản Phẩm Tài Chính để Hợp Tác Đầu Tư đều được thực hiện đơn phương bởi Người Dùng.
 2. Người Dùng xác nhận rằng Người Dùng tham gia Hợp Tác Kinh Doanh và lựa chọn Sản Phẩm Tài Chính trên cơ sở nghiên cứu độc lập của mình về khả năng sinh lời và các rủi ro (nếu có) của Sản Phẩm Tài Chính, và Công Ty, mặc dù nỗ lực hết mình để nghiên cứu và tư vấn (các) Sản Phẩm Tài Chính phù hợp cho Người Dùng, sẽ không đảm bảo, chịu Trách Nhiệm và cam kết về khả năng thành công, khả năng sinh lời, lợi nhuận mang lại của Sản Phẩm Tài Chính. Công Ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Sản Phẩm Tài Chính không đạt được kỳ vọng về doanh thu, thu nhập, lợi nhuận, các tiêu chí sinh lời khác hoặc phát sinh các rủi ro, lỗ (nếu có).
 3. Công Ty không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc phát sinh bất kỳ một trách nhiệm nào đối với độ tin cậy, sự đúng hạn, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp, tính sẵn có, tính chính xác hoặc hoàn thiện của Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, và/hoặc về chế độ ưu đãi/quà tặng (nếu có).
 4. Công Ty không bảo đảm rằng:
  • Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn, Hạ Tầng Công Nghệ, phần mềm hỗ trợ liên quan sẽ hoàn toàn không có lỗi hoặc khiếm khuyết.
  • Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và/hoặc (các) máy chủ mà Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn hoạt động sẽ không có virus hoặc các thành phần có hại khác.
  • Việc sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn và/hoặc phần mềm hỗ trợ khác sẽ được an toàn, kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc có thể vận hành kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác.
  • Người Dùng thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, ưu đãi và bất kỳ dịch vụ, Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác do Đối Tác/bên thứ ba nào, là hoàn toàn thuộc về chính Người Dùng.

ĐIỀU 14. HIỆU LỰC

 1. Điều Khoản Sử Dụng này có đầy đủ hiệu lực và áp dụng điều chỉnh ngay khi Người Dùng truy cập và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Anvest và/hoặc Website https://anvest.vn.
 2. Điều Khoản Sử Dụng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh. Trong trường hợp có sự khác biệt, mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng này, Hợp Đồng Hợp Tác Kinh DoanhChính Sách Bảo Mật Thông Tin, Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh sẽ được áp dụng đối với các điều khoản khác biệt, mâu thuẫn.

ĐIỀU 15. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Điều Khoản Sử Dụng này và các tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp giữa Các Bên phát sinh từ, liên quan đến, hoặc do hậu quả của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc mối quan hệ giữa Các Bên từ Điều Khoản Sử Dụng sẽ được xét xử bằng thủ tục tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VIAC”) theo Quy tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC. Ngôn ngữ trọng tài sẽ bằng tiếng Việt. Địa điểm trọng tài là TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phán quyết và quyết định của trọng tài sẽ là chung thẩm và ràng buộc Các Bên.